Bejelentés


MEGVALLÁSOK AZ ÉLET ÉS A HALÁL A NYELV HATALMÁBAN VAN..
JÉZUS VÉRE A LEGERŐSEBB MOSÓSZER!!

IGAZSÁGOK JÉZUS VÉRÉRŐL (valljad meg, mond ki a szellemvilágba ezeket, s olyan lesz, mint egy atombomba) Az engesztelés legfontosabb eszköze a vér. A sátán gyűlöli, ideges Jézus vérére. Jézus vére, az én megváltásom alapja, én vérszövetségben vagyok Istennel. A vér az, ami kiegyezést hozott én és Isten között. Jézus vére az én váltságdíjam. Jézus vérében benne van a szellemi erő, hatalom. Jézus vérében isteni élet benne van, és én erről meggyőződtem. Jézus vére miatt nem vagyok ellenséges viszonyban Istennel, mert a vér kihozta a kiengesztelődést, és Istennek egy elégtételt adott. Jézus vére megszünteti a halott szellememet. Eltörli a bűneimet, gonoszságaimat. Kiváltott engem a levegőbeli hatalmasságok befolyása alól, gonosz angyaloknak az uralmából, a démonoktól elválaszt Jézus vére, és bevisz engem Isten országába, az örök életbe, a bűnbocsánatba, a békességbe és az Istennek a jelenlétébe. Jézus vére miatt meg vagyok váltva. Nem vagyok többé rab, nem vagyok a sátánnak a foglya, nem vagyok elnyomott, nem vagyok démonizált, nem vagyok beteg, hanem szabad vagyok, egészséges vagyok! Nekem harmonikus közösségem van Istennel, mert Jézus véréről jó látásom van. Más vallásokban nincs engesztelés. Jézus, olyan vért ontott, amely az én bűneim miatt új életet jelentett. Jézus vére közvetít új életet és ezért ez nem vallás, hanem élet, ezáltal én a krisztusi természetnek a részesévé váltam. Ádámnak a vére hiábavaló életet közvetített számomra. Isten el van kötelezve számomra, felém orientálódik, rám figyel, mert megváltott engemet az Ő Fia, Jézus vére által, és Jézus vére miatt békességem van az Atyával. Jézus vére bedugja a sátán ordítozó száját, és ez által lebénul. Az angyalok is bámulták, csodálták a Báránynak az áldozatát, mert annyira tökéletes volt, annyira szent volt, annyira megnyilvánult Isten szeretete, irgalma az emberek iránt, s annyira váratlanul érte az ellenséget, hogy teljesen letaglózta az ellenséget és megsemmisítette. A szentek Szentjében a kerubokat is úgy ábrázolják, hogy az egész tekintetükön a csodálkozás, az ámulat, a csodálat ül, mert az engesztelés vérén csodálkoznak, hogy Isten bölcsessége milyen magas és milyen mély, és mennyire kifogott a sátánon, hogy az megette a vezércselt, és legyőzött ellenség lett Jézus vére miatt. Az áldozat, a megváltás, amit Jézus véghezvitt a golgotai kereszten, az egy fantasztikus haditett volt, és a mennyekben a mennyei lények, nem tudnak betelni az örökkévalóságban sem Jézusnak eme dicsőséges nemes tettéért. A váltságdíj miatt a szellemem kapott új életet, lelkemet megváltotta Jézus vére, és megváltotta a fizikai testemet is. Mert az én testem a bennem lakozó Szent Szellemnek a temploma, amelyet Istentől nyertem, és nem a magamé vagyok. Mert áron vétettem meg, dicsőítem azért az Istent, az én testemben és lelkemben, amelyek az Istenéi. A fizikai halálból is van váltságdíjam, hogy a sír, a koporsó nem tart rabszolgaságba. Mert tudom, hogy az én Megváltóm él, és megáll az én sírom fölött és feltámasztja az én testemet, és a halandót elnyeli a halhatatlanság, a nyomorúságos testet elnyeli a dicsőséges test, és ilyen testem lesz, és erre a testi megváltásra is a vér adja meg a jogalapot. Jézus vérét odanyomhatom a sátánnak, ez az én okmányom, megvagyok váltva, nincs tartozásom, nincs adósságom, nincs kárhoztatásom, nem kell nekem a bűntudat, meg vagyok szabadulva, Jézus Krisztusban új teremtés vagyok, megszabadult a szellemem, megszabadult az elmém, megszabadult a testem, a sátánnak nincs joga hozzám! Jézus vére a leghatalmasabb és legerősebb tisztítószer, amely a szellememet megtisztítja, amely a lelkemet megtisztítja, elmémet megtisztítja, érzelmeimet megszabadítja, testemet megtisztítja. Most Jézus vére elkezd működni az életemben, ekkor már a démonok bennem hanyatt-homlok állnak, alig várják, hogy kinyissam a számat és pucolnak kifelé, mert a démonok félnek Jézus vérétől, tudják, hogy az a vereségük és ezt nekik tudomásul kell venniük, szembesítem őket az ő kudarcaikkal, szembesítem őket a kárhoztatásukkal, a bukásukkal és ezeket nem szeretik hallani, hanem össze-vissza hazudnak, hogy elvonják a figyelmet a vértől, de én látom Jézus vérének a jelentőségét: ez a megváltás közepe. Jézus vére engem szabaddá tesz a sötétség királyságából és általvisz Isten világosságába, Isten országába. A vérnek a testét tagadja a sátán, pedig Krisztus hús-vér valósággá vált. Tulajdon vérével vásárolt meg engem. Arannyal nem tudott volna, ezüsttel nem tudott volna, emberrel nem tudott volna, angyal vérével nem tudott volna (mert nincs neki), de az Úr Jézus vére megváltott engemet. Isten a jog Istene, a törvény Istene, az igazság Istene, és én akkor vagyok hatékony, ha jogszerűen járok el. Meg van a bűnnek a törvénye, meg van a halál törvénye, és a vér törvényével legyőztem ezeket a törvényeket. Jogom van ahhoz a boldogsághoz, ahhoz az örömhöz, ami Jézus Krisztusban van, és ezért elhagy a sötétség, a letargia, a depresszió, a szomorúság, a bánat, a fájdalomérzés, a gyötrések, a szorongások, a félelmek, a szenvelgés, a mártírságérzés, mert Jézus vére félretolja ezt a sötét felleget a fejem fölül, és jól érzem magam, és ezért magasztalom az Istent! Jézus vére által megszerzett az Atya önmagának. Jézus vére megszabadított a bűntől, bűnbocsánatot adott. Jézus vére megszabadított engem a halott szellemtől, a fizikai haláltól, a második haláltól. Nem vagyok a halállal közösségbe, mert Jézus vére megszabadított ettől a kapcsolattól és ez, mint a penge levágta rólam a halálnak a köteleit, láncait. Jézus vére megtörte a halálnak az erődítményét, leszakította rólam a polipnak a karjait a szívemről, szellememről, érzelmeimről, elmémről, akaratomról, fizikai testemről, ezért diadalmaskodtam a halál fölött Jézus Krisztus által. A halál az Isten ellensége és az én ellenségem is, ezért gyűlölöm, kitagadom, kiutasítom Jézus nevében, Jézus vére által. Jézus Krisztus által az Atyával való szövetségemnek az alapja és feltétele és pecsétje Jézus vére. A szövetség az, hogy Isten az életét odaadja nekem, az én életem pedig bekerül Istennek a szívébe, Istennek az akaratába, ez egy kölcsönös átadás. Jézus vére által tudok Istenhez járulni, Istennel kommunikálni. Jézus vére által Isten örökösévé váltam és ez a szövetségi kapcsolaton belül működik. Amikor én kérek Istentől, kell valami, kérek valami javat, akkor mindig hittel kinézek a Báránynak a vérére, Jézus vérére, mert ez alapozza meg, hogy az én kérelmem legális, jogos és akkor az Atya is Jézus vérén keresztül néz engem és minősít engemet és úgy bánik velem, mint az Ő Fiával, a názáreti Jézus Krisztussal, s ilyen módon épül állandóan a kapcsolat, a közösség és lesz belőle szó szerint közösség, hogy Isten bennem, én pedig Istenben élek, hogy az én életem is örömet fog okozni Istennek, mert olyan leszek Isten számára, mint Jézus Krisztus, a vér miatt. Az Atyának a gyönyörűségét tudom megnyerni az én életemben, amikor a közösséget fejlesztem, a közösségben előre haladok, növekedek, akkor egyre inkább Isten barátjává válok, mert Jézus vére miatt lettem közelvalóvá és enged ez által Isten a közelébe. Amikor egy ember beszél Istenről és gondolkodik Istenről, ezzel még az embernek a sorsa nem fog megváltozni. Az embernek a sorsa, akkor változik meg, amikor rendelkezésére áll Istennek az ereje, Istennek az élete, Isten hatalma. Amikor három módon is kapcsolódik velem Isten, hogy bennem van, mellettem van, értem van. Istennek a közelébe jutásom csak Jézus vére által valósulhat meg és semmi más módon nem történhet ez meg. A Szent Szellem jelenlétébe még jobban belekerülni, csak Jézus vére által tudok, hogy még jobb látásom van Jézus véréről, még tisztább, még világosabb. A ruhamosóknak sincs olyan erős lúgja, mint Jézus vére. Jézus vére lényeges szellemi fegyverem a sátán ellen, ez távol tartja a sötétség fejedelmét az életemtől. Ha démonizálodott itt ez a légkör, akkor Jézus vére most meg tudja ezt változtatni. Jézus vére a legbiztosabb, atombiztos bunker. Megőriz a madarásznak a tőrétől, a veszedelmes dögvésztől, az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, megőriz a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőlem ezren és jobb kezem felől tízezren és hozzám nem is közelít. Nem illet engem a veszedelem és a csapás nem közelít a sátoromhoz, mert kiszorulnak ezek a gonosz erők előlem, amelyek támadnak engem, és teljesen megfrissít és megújít az Úr Jézus vére. Jézus vére többet ér, mint a teremtett világ összes kincse. Jézus vére által a jövő valóságának a polgára vagyok. Az újszövetségnek a tetőpontja az engesztelő áldozat és Jézus vére. A Szent és a bűnös ember közötti találkozási pontot, a megállapodást, ami jogerőre emelheti, az a Jézusnak a vére. A legcsodálatosabb szépítő szer a názáreti Jézus Krisztus vére. Isten haragja lekerült rólam a Jézus vére által és ezáltal meg tudom érinteni Istent. Isten: Ábrahám, Izsák, Jákób Istene és az én Istenem is, ahogy bekerültem Jézus vére által az újszövetségbe. Isten számomra el van kötelezve Jézus vére által. Elkötelezte magát arra, hogy a szükségeimet betöltse, hogy meggyógyítson, hogy lelkileg, érzelmileg boldoggá tegyen, az értelmemet éppé tegye, tisztává tegye. Jézus vére a teljesség, Jézus vére a tökéletesség, Jézus vére az egyszerű valóság, Jézus vére az öröm, Jézus vére az békesség, Jézus vére az szent, Jézus vére az igaz, amely által megváltott engem Jézus a sátánnak a kezéből, hatalmából. Egy láthatatlan kicsi dolognak tűnik az emberi szemben, de fantasztikus nagy dolog Jézus vére. Jézus vére által lehet előre haladni oda, hogy Jézus színe elé járulok, nézek a szemébe, tekintetét ki tudom állni, mert Jézus szemei olyanok, mint a tűzláng, tűz jön ki a szemein keresztül, és ez a Szentnek, az emésztő tűznek, az isteni természetnek a lényege ami kisugárzik Jézus Krisztus szeméből, és elég egy pillanat, s abban a pillanatban az ember rájön mindarra, hogy ki ő valójában, milyen minőséget képvisel Istennél, Istenben. Mert meg van írva, hogy mindenki megpróbáltatik ez a tűz által. A megigazulásnak az eszköze Jézus vére. Én elfogadtam Jézus vérét és hiszek Jézus Krisztus megváltásában. Ekkor elkezd hatni, működni Jézus vére bennem, és abban a pillanatban a Jézus Krisztus vérében levő igazságot rám hárítja Isten. Jézus vére bejött az életembe, ezért ártatlan lettem, hibátlan lettem, igaz lettem, mert Jézus vére eltörölte a bűnösségi érzést, a bűntudatot, a kárhoztatást, a bűnérzést, a méltatlanságérzést. Az angyaloknak nem tulajdonítja az Atya Jézus Krisztus igazságát, de a bűnös embernek, aki elfogadja Jézus Krisztus engesztelő áldozatát, vérét, a vér miatt, a vér által azt az Isten egyszerűen igaznak kiáltja, cselekedetek nélkül. Ezért Jézus Krisztus igazsága a birtokomba került. Először igaz lettem és utána tudtam igazságokat cselekedni. Az engesztelő áldozat vérében vetett hit által megmutatja Isten az igazságát bennem, rajtam, általam. Ami régen hajtott engem, az a belső természet az meghalt. Meghaltak a romlott kívánságai, meghaltak a tervei, mert Jézus vére véget vetett ezeknek a dolgoknak és egy új természet van bennem. Jézusnak a vére munkálja ki az emberben a szentséget. Ezért engedem, hogy a megszentelődésnek a vére működjön és hasson bennem. Azoktól a cselekedetektől, amelyek állandóan kísértek eddig az életemben és nem tudtam tőlük megszabadulni, mert benne voltak a személyiségemben, fizikai testemben, tekintetemben, külsőmön, magatartásomon, viselkedésemen, ízlésemen, Jézus vére ezeket a cselekedeteket leveszi rólam, áttöri rajtam, kimossa a szívemet, az elmémet, a gondolataimat, és nem hordozom magam után ezeket, mint egy sötét árnyékot. Meg van írva, hogy szentség nélkül senki nem látja meg Istent, és ezt a szentséget Jézus vére hozza létre bennem. A vér az mindig világosságban van. A világosságban nyilvánosan világra hoztam a dolgaimat, hogy tudja meg a világ, hogy ez voltam, de már nem ez vagyok, ezért felszabadult Jézus vére az életemen. Jézus vére a saját tulajdonom, ez személyes szubjektív valóság. A főpap és az áldozat is örök. A főpap Jézus Krisztus, az áldozat Jézus teste. Jézus vére örökhatású, Jézus vére örökérvényű és én ezekkel azonosultam. Már most benne vagyok az örökkévalóságban, a külső emberemet már most mossa az örökkévaló áldozati vér. Jézus vére a természetemet megszenteli a démonok által okozott sérülésekből. Jézus vére által nem hordozom magamban a démonokat. Jézus vérének az ereje, ugyan olyan erős, dinamikus, mint ezelőtt kétezer éve. Jézus vére soha nem került ki a forgalomból, soha nem lesz az enyészetnek a tárgya, soha nem fog megerőtlenülni. És ma azt látni, hogy Jézus vére több embert érint meg és mos meg a bűneiből és vétkeiből és változtat meg, igazít meg, mint a világtörténelemben bármikor. Amikor Jézus vére kijött Jézus testéből, akkor az ördög meglátta Jézus vérét és megbomlott, nem erre számított. De Jézusból nem olyan vér jött ki, mint eddig az emberekből, hanem Jézus testéből egy olyan vér jött ki, hogy a halál azonnal odakiáltott a sátánnak: te, nem bírunk ezzel, ez él! Ez nem olyan, mint a többi, nem tehetjük hozzá a kezünket! S ahogy kifolyt Jézusnak a vére, a sötétség már elkezdett oszladozni. Mert Jézus vére hozza be a világba a világosságot. Minél nagyobb teret foglal le magának Jézus vére a lelkemben, szellememben, annál nagyobb a sátánnak a veresége és a kudarca. A démonok és a sátáni erők legjobban Jézus vérétől félnek, mert az azt jelenti, hogy egy ember legyőzte őket. Az ördög eddig azért játszotta az eszét a földön, mert nem akadt egyetlen egy ellenfele, aki le tudta volna győzni. De Jézus vérének a kifolyása után már nem játssza az ördög az eszét, nem olyan biztos a dolgában, mert tudja nagyon jól, hogy van egy vér, aki kiütötte a kezéből a fegyvert. Én vagyok olyan okos és bölcs és megragadom ezt a vért, befogadom, betöltekezek vele, és ez a vér elválaszt a sátán hatalmától, ez a vér biztonságot ad nekem a Szent Szellemmel, a Fiúval való közösségben. Megrendíthetetlenséget hoz létre bennem és nyugodtan, boldogan nézhetek a jövőbe, nem kell rettegnem és félnem, mert a jövő az enyém, a jövő nem fog megszégyeníteni engemet, mert olyan erő van bennem, olyan isteni jelenlét van bennem, amely már garantálja a jövőt. A jövő záloga van bennem, az eljövendő világnak az erejét ízleltem meg, az eljövendő világnak az elő szele érintett meg engem. Jézus vére elválaszt engem atyáimtól örökölt hiábavaló élettől. A világ és énközém áll Jézus vére, így megmarad bennem a mennyei látás, az Isten jelenléte, Jézus Krisztus kegyelme és én a Szent Szellem uralmában akarom letölteni az életemet. Jézus vére miatt elkezdődött a gonosznak a felszámolása és elindult az életnek a diadalra való jutása. Jézus eljött a földre, hogy legyen teste és legyen vére! Az Úr názáreti Jézus Krisztus vére adja meg minden kísértésből a kiutat! Én hiszek Jézus Krisztus vérében. Az Ő egyszeri és tökéletes véráldozata olyan hatékony, hogy a múlt, a jelen és a jövő bűneit is le tudja mosni. Jézus vére az Ádámi átokvonalat lezárta és behozta a Jézusi áldásvonalat. Jézus vére minden emberért kifolyt a kereszten, de nem minden embert mosott még meg Jézus vére! Bíró csak olyan lehet, aki igazságban van. Jézus az emberiség bűnbakja volt. A halál az Isten ítéletének a végrehajtója. A kegyelem értelmét az ítélet adja. Jézus az én ítéletemet hordozta, de Jézus vére nincs Isten ítéletének a haragja alatt. A világ ezt a lényeges dolgot akarja elrejteni. Aki vért ad, életet ad, ez a názáreti Jézus Krisztussal kapcsolatban is igaz. Jézus a vérét közvagyonná tette. Ez a vér azé, aki meg akar szabadulni. A vér az örökkévalóságomat, a szabadulásomat jelenti. Vihar, idő, hurrikán, háború álló ez a vér. Hit által van az életemen Jézus vére és ez életbiztosítás nekem. Engem mindenhol befedez Jézus vére és Isten jelenléte, mert a Szent Szellem az isteni, krisztusi természettel együtt megy, ezért nem fogom engedni, hogy rossz természetem legyen. Csak a krisztusi természetnek van jövője. Isten az embert számadásra kéri. Istennek meg van az emberről a hang és képhordozó anyagai, ha bűnt követ el az ember, még akkor is, ha más azt nem látja. Isten összegyűjti az ember összes jelenlétét, beszédét. Isten a bűnt mindig megbünteti. Az embernek nincs annyi pénze, nincs akkora összeköttetése, hogy ezeket kimossa magából. Amíg az ember szelleme nyomás alatt van, addig tudja, hogy ezek a felvételek megvannak. És Isten az ítéletkor ezeket a DVD-ket és CD-ket le fogja játszani, ha az ember nem fogadja el az Ő békeajánlatát. Jézus vére a zúzdába viheti ezeket a DVD-ket és CD-ket már most! Jézus vére garantálja nekem a mennybe jutást! Jézus vére csak akkor kezd működni, ha a kárhoztatás alól felszabadulok és az engesztelésbe, a megigazulásba, a megváltottságomba vetem a hitem, ekkor a megváltás összes áldása fölszabadul az én életemen.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!